ГлавнаяБасқарма Қарқаралы ауданының жергілікті атқарушы органдары «Қарқаралы ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі Бөлімнің паспорты

Бөлімнің паспорты

1. Жалпы ережелер

     1. «Қарқаралы ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі (одан әрі – «Бөлім») аудандық бюджеттен қаржыландырылатын, ішкі саясат саласындағы мемлекеттік саясат пен мемлекеттік басқару функцияларын ж‰зеге асыруға µкілетті жергілікті атқарушы орган болып табылады. 
Бөлім өз құзіреті шегінде Қарқаралы ауданының аймағында әрекет ететін бұйрықтар шығарады.
2. Бөлім µз қызметін Ќазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарына, Ќазақстан Республикасының Президенті мен ‡кіметінің, басқа да  нормативтік-құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес ж‰зеге асырады.
3. Бөлімнің заңды атауы: мемлекеттік тіліндегі - «Қарқаралы ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі; орыс тілінде - государственное учреждение «Отдел внутренней политики Каркаралинского района».
4.  Бөлім заңды т±лға болып табылады, мемлекеттік тілде µз атауы жазылған мµрлері мен мµртабандары, белгіленген ‰лгідегі бланкілері, сондай-ақ банкіде есеп шоты, дербес балансы бар.
5. Бөлім құрылтайшысы аудан әкімдігі болып табылады.
6. Бөлім аппаратының қ±рылымы мен қызметшілерінің шекті штат санын аудан әкімдігі бекітеді. 
7. Бөлімнің қызметі аудандық бюджеттен қаржыландырады.
8. Бөлім өз атынан азаматтық-құқықтық қатынас жасайды.
9. Бөлім заңды түрде уәкілеттік берген жағдайда мемлекет атынан тарап ретінде  азаматтық-құқықтық  қарым-қатынас жасауға құқылы.
10. Бөлімнің заңды мекен-жайы: 100800, Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Қарқаралы қаласы, Т.Әубәкіров көшесі, 23.

 

 

 

2. Бөлімнің  міндеттері мен функциялары

     11. Бөлімнің негізгі міндеттері:
1) іс жүзіндегі биліктің әлеуметтік базасын кеңейтуді жүргізіліп жатқан мемлекеттік саясаттың бағыт-бағдарына қоғамдық және саяси қолдауды жүргізіліп жатқан реформаларды насихаттау арқылы, «дөңгелек столдар», семинарлар, тематикалық басылымдарды ұйымдастыру арқылы, әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық саяси  жағдайлар туралы анықтамалық материалдар дайындау арқылы қамтамасыз етуді ақпараттық насихаттау жұмысы үшін әдістемелік материалдарды жасауды ұйымдастыру;
2) аймақтағы қоғамдық – саяси ахуалды болжау, талдау және мониторинглеуді ұйымдастыру, қоғамдық саяси тұрақтылықты бекіту үшін, ұлтаралық, конфессиялық қақтығыстарды және әлеуметтік қысымшылықты болдырмау үшін әдістемелік материалдарды дайындау;
3) бұқарамен байланысты, саяси партиялармен, саяси ұйымдар және қозғалыстармен, қоғамдық, ұлттық-мәдени және діни бірлестіктермен, үкіметтік емес ұйымдармен, кәсіптік одақтармен, µзара қарым-қатынас жасауды тікелей байланыс орнатып, біріккен қоғамдық –саяси іс-шараларды өткізіп, қосымша кеңестік жұмыстарды ұйымдастыру арқылы жүргізу;
4) мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара іс-қимылдарының жаңа қалыптарын және кері байланыстарының механизмін қалыптастыру;
5) қоғамның ымырашылығына, төзімділікті, отансүйгіштікті  тәрбиелуге, халықтың оның ішінде жастар мен орта жас буынында қазақстандық біркелкілікті  тәрбиелеуге бағытталған қоғамдық-саяси шараларды ұйымдастырып, өткізу;
6) мемлекеттік органдардың қызметін ақпаратттық талдаумен қамтамасыз етуді; электрондық және басылымдық бұқаралық ақпарат құралдарына (оның ішінде тәуелсіз) мемлекеттік тапсырыс беру арқылы  жүзеге асыру, пресс-конференсияларды, акцияларды жүргізу арқылы, мемлекеттік органдарда журналистерді акредитациалау арқылы жүргізу;
7) мемлекеттік органдардың саяси жоспарларының жұмысын жыл бойғы қоғамдық саяси жағдайлардың негізінде, қоғамдық маңызы бар іс-шараларды жобалау арқылы, аудандық мемлекеттік құрылымдардың жедел, кварталдық және жарты жылдық жоспарларын жинақтаудың, талқылаудың бақылаудың негізінде жүргізу;
12. Бөлім µзіне ж‰ктелген міндеттерді орындау үшін келесі функцияларды ж‰зеге асырады:

 1. ішкі саяси процестерді мемлекеттік реттеуге қатысу, жергілікті мемлекеттік органдардың ішкі саясат саласындағы қызметін ‰йлестіру, аймақтағы қоғамдық-саяси ахуалдың, саяси партиялар мен µзге де қоғамдық бірлестіктер қызметінің мониторингін, талдауын және болжауын ±йымдастыру, ±сынымдарды әзірлеу және ішкі саяси т±рақтылықты қамтамасыз ету, қоғамды біріктіру, қазақстандық патриотизмді насихаттау және тәрбиелеуге бағытталған ж±мысты ±йымдастыру;

2) ішкі саясат саласындағы мемлекеттік саясат пен мемлекеттік басқару функцияларын ж‰зеге асыруға құқылы жоғарғы µкілетті атқарушы органдары мен аудан әкімі және аудан әкімдігінің тапсырмаларын орындалысына бақылау жасау; 
3) аймақтағы мемлекеттік биліктің әлеуметтік экономикалық, қоғамдық – саяси аясындағы жетістіктерін аудан жайлы статистикалық мәліметтерді жинақтаудың, талдаудың негізінде республикалық, аймақтық бұқаралық ақпараттар құралдарына басылымдарды ұйымдастыру және билік органдарының қызметін саясаттанушылық, социологиялық зерттеулерді жүргізу, ақпараттық үгіт – насихат топтарын жұмылдыру арқылы жүргізу;
4) республикалық, облыстық және жергілікті қоғамдық-саяси, мәдени шараларды µткізуде азаматтық қоғам институттарының өкілдерінің қатысуын саяси қамтамасыз ету;
5) аймақтық б±қаралық ақпарат қ±ралдарының мемлекеттің ішкі саясат мәселелері жµніндегі қызметін және ақпараттық-насихат ж±мысын ‰йлестіруді және оған бақылау жасауды жергілікті бұқаралық ақпараттар құралдарына мониторинг жүргізу, социологиялық зерттеулер, лекторларға әдістемелік жадыннама беру арқылы жүргізу;
6) аймақтың ішкі саясат µмірінің аса маңызды мәселелері бойынша әкімдік отырыстарына материалдар дайындауға қатысу;
7) Бөлім құзырына кіретін мәселелер бойынша жергілікті атқарушы органдар мен басқа да ұйымдарға ақпараттық және әдістемелік көмек көрсету;
8) республикалық, облыстық және жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының мониторингісінің  нәтижесінде  табылған  әлеуметтік -  экономикалық   проблемаларға жедел әсер ету үшін аудан әкімінің және аудан әкімінің бағдарлаушы орынбасарының тапсырмасын дайындау;    
9) ішкі саясат саласындағы, ұлтаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты белгілейтін т±ғырнамаларды, бағдарламаларды әзірлеуге және ж‰зеге асыруға; Ќазақстан Республикасында адамның қ±қықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуге және сақтауға қатысу;    
10) саяси партиялармен, ±лттық-мәдени бірлестіктермен, қ±қық қорғау, діни және µзге де қоғамдық бірлестіктермен байланыстарды Кіші Ассамблея жұмысы, діни бірлестіктердің, үкіметтік емес ұйымдардың Кеңестерінің шеңберінде «дөңгелек  столдар», конференциялар, акциялар өткізу арқылы ж‰зеге асыру;
11) ішкі саяси т±рақтылықты нығайтуға және саяси процестерді демократияландыруға бағытталған республикалық және аймақтық, ғылыми-машықтық шараларды дайындауға және µткізуге қатысу;
12) ел дамуының ±зақ мерзімді басымдықтарына сәйкес мемлекеттік жастар саясатын ж‰зеге асыру;
13)  Бөлімнің құзіретіне кіретін ішкі саясат сұрақтары бойынша аймақтық бағдарламаларды дайындауға қатысу;
14) Ќазақстан Республикасының заңнамасымен кµзделген µзге де функцияларды ж‰зеге асыру.

13.  Бөлімнің құқығы:

 1. мемлекеттік органдар мен лауазымды т±лғалардан, µзге де ±йымдар мен азаматтардан µз функцияларын орындауға қажетті ақпаратты с±ратып алуға, мемлекеттік органдар мен µзге де ±йымдардың қызметшілерін бөлім қ±зыретіне жататын мәселелерді дайындауға қатысуға тартуға, тиісті ±сыныстарды әзірлеу ‰шін уақытша ж±мыс топтарын қ±руға;
 2.  мемлекеттік органдардың ішкі саясат саласындағы қызметін жетілдіру жµнінде аудан әкіміне және әкімдігіне ±сыныстар енгізуге, бөлімнің құзырына жататын мәселелер бойынша ақпараттық-талдамалы және µзге де материалдарды дайындауды ж‰зеге асыруға;
 3. тиісті мемлекеттік органдар мен лауазымды т±лғаларға Бөлім қызметінің аясына жататын тапсырмалар беруге, олардың орындалуын бақылауға, сондай-ақ орталық және жергілікті атқарушы органдар ж‰ргізетін шараларға қатысуға;

      4) бөлімнің ішкі саясат аясындағы жұмысын жақсарту мәселесі бойынша аудан әкіміне және аудан әкімінің жетекшілік жасайтын орынбасарына ұсыныс жасауға;
5) аудан бюджетінен қаржыландырылатын басқа мемлекеттік органдардың өз құзіреттері аясында сұратқан жедел ақпараттарды ұсынуға құқылы (қызметтік қолданыстағы аналитикалық сипаттағы ақпарат аудан әкімнің жетекшілік жасайтын орынбасарының келісімімен ұсынылады).

3. Бөлімнің қызметін ұйымдастыру

14. Бөлім меңгерушісін Ќазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудан әкімінің жетекшілік жасайтын орынбасарының ұсынымы бойынша аудан әкімі тағайындайды және қызметтен босатады.
15. Бөлім меңгерушісі:

 1. Бөлім қызметіне басшылық жасайды және Бөлімге ж‰ктелген міндеттердің орындалуына жауапты;
 2. қызметкерлердің функционалдық міндеттері мен µкілеттіктерін анықтайды, бөлім қызметкерлерінің лауазымдық н±сқаулықтарын аудан әкімінің жетекшілік жасайтын орынбасарының келісімімен бекітеді;
 3. қызметкерлердің арасындағы функционалдық міндеттерді аудан әкімінің жетекшілік жасайтын орынбасарының келісімімен айқындауды ж‰зеге асырады;
 4. стратегиялық және ағымдағы жоспарларды бекітеді;
 5. заңнамамен белгіленген тәртіппен бөлім қызметкерлерін марапаттауды ж‰зеге асырады;
 6. заңнамамен белгіленген тәртіппен бөлім қызметкерлеріне тәртіптік шаралар қолданады;
 7. µз қ±зыреті шеңберінде б±йрықтар шығарады, н±сқаулар береді, қызметтік қ±жаттарға қол қояды.
 8. азаматтарды жеке қабылдауды ж‰ргізеді.
 9. Қазақстан Республикасы  заңнамаларына  сәйкес  басқа да өкілеттіліктерді жүзеге асырады.

4. Бөлімнің м‰лкі

16. Бөлім жедел басқару қ±қығы бар, коммуналдық меншікке жататын оңашаланған м‰лкі бар. 
17. Бөлімнің м‰лкі оған мемлекет берген м‰лік есебінен қ±ралады және негізгі қорлар мен айналым қаржыларынан, сондай-ақ қ±ны бөлімнің балансында кµрсетілетін µзге де м‰ліктен т±рады.
18. Бөлімнің өзіне бекітілген мүліктен бас тартуға немесе басқа да тәсілмен билік жасауға құқығы жоқ.
19. Заңнамамен анықталған жағдайларда және шектеуде бөлімге мүлікке билік жасау құқығы беріледі.
20. Бөлім қайта ±йымдастырылған немесе таратылған жағдайда оның м‰лкі мемлекетке қайтарылады немесе қ±қықты иеленушіге кµшеді.

 

 

5. Бөлімнің қайта ±йымдастыру және тарату

 

21. Бөлімнің қайта ±йымдастыру және тарату Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы заңнамаға сәйкес  ж‰зеге асырылады.

 

 

Қарқаралы ауданының 
ішкі саясат бөлімімінің
меңгерушісі                                                                               Д.Халел

 

 


Дата размещения: 19 Наурыз 2014 16:31 Дата редактирования: 22 Қыркүйек 2019 10:28
2018жылғы 5 қазандағы Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы Мақсұтов Қалел Мұқатайұлы Қарқаралы ауданының әкімі Сөйленген сөздер ҚР Президентінің ресми сайты

Ауа райы

Каркаралинск, Қазақстан

30°C ясно, Влажность 19%, Давление 705, ветер 11 м/с

Валюта бағамы

Каркаралинск, Қазақстан

USD/KZT 386.70
EUR/KZT 427.15
RUB/KZT 6.06
Хабарландырулар Мұрағат