Время

Уақыты:

  • ttt
  • ttt
ГлавнаяХалықпен жұмыс БЖЗҚ зейнетақыжинақтарыбойыншадеректердібарыншақолжетімдіетеді

БЖЗҚ зейнетақыжинақтарыбойыншадеректердібарыншақолжетімдіетеді

Естеріңізге сала кетелік, 2017 жылғыақпандаҚоржанындаҚоғамдықКеңесқұрылды. Қазіроныңқұрамында 22 мүшесі бар. Олар 2 топқабөлінген: жинақтаушызейнетақыжүйесіндамытубойыншаұсыныстарәзірлеужәне коммуникация бойыншатоптар.

Екінші топ мүшелерініңкөпшілігіжурналистер. Оларқатардағыазаматтар, басылымдар мен ақпараттықпорталдардыңоқырмандарынанкеліптүскенсұрақтардытоптастырып, жауапалуүшінҚорбасшылығынажеткізеді. БЖЗҚ жанындағыҚоғамдықкеңеспенбірлесеотырып, tengrinews.kz порталында интернет-конференция, қаржынарығыныңсарапшыларыжәне БАҚ өкілдерініңқатысуымендөңгелекүстелұйымдастырылды. Соныменқатар «Мамандығымыздыбіркүнгеөзгертеміз» депаталатынбірлескен акция талқыланды. Бұл акция аясында журналист дербесқызметкөрсетуорталығының операторы болыпҚордыңішкіжұмыстарымен жете танысады.

Сарапшы-қаржыгерлердентұратынбірінші топ зейнетақыжүйесіндамытужәнежетілдірубойыншаұсыныстарпакетінәзірледі. Қазірбұлұсыныстарталқыланыпжатыр. КейінҰлттықБанктіңқарауынажіберіледі.

ҚоғамдықкеңесмүшелерініңұсынысыбойыншабізҚорсайтындазейнетақыактивтерініңинвестициялықпортфелітуралыақпараттыұсынудыңжаңатәсілінәзірледік. Қазіролтестілеуденөткізіліпжатыр. Көпұзамайбіздіңсайттазейнетақыактивтерінинвестициялықбасқарубойыншатолыққандыақпаратжарияланатынболады. Инвестициялық портфель құрылымыныңағымдағынұсқасықаржықұралдарыбойыншамынадайкөрсеткіштердентұратынболады: құндықағаздардыңтүрі, эмитенттіңатауы, есепкеалууақыты, өтелууақыты, сатыпалужәнеағымдағыбағасы.

Бұғанқосымша ҚРкорпоративтікэмитенттерініңқұндықағаздарыныңрейтингі мен категориясы, шетелдікқұндықағаздардыңрейтингілері, халықаралыққаржыұйымдары мен Қазақстандағы резидент емескорпоративтікэмитенттердіңқұндықағаздарыныңрейтингілерікөрсетіледі.

Портфельдіңқұрылымы валюта тұрғысында тек мәтінғанаемес, көрнекітүрде де ұсынылатынболады.

Салымшыүшінеңбастыақпарат – жекезейнетақышотыныңжай-күйітуралыақпаратекенібелгілі. Салымшылардыңхабардарлығынарттырумақсатындажекезейнетақышотынанжылсайынүзінді-көшірмеалудыңжаңа форматы бекітілді. Жаңакөшірменіңжобасытүрлі-түстіформаттаәзірленген. Бұл оны тартымдыжәнетүсініктіететүседі. Енді, үзінді-көшірменіпоштабайланысыарқылыалатынадамдарғашоттардыңбарлықтүрібойыншаүзінді-көшірмелербірконверттекелетінболады.

Қор, зейнетақыжинақтарыбойыншадеректердібарыншақолжетімдіетуүшін, қашықтықтанқызметкөрсетусервисіндамытыпжатыр. Яғни, салымшыбұлжағдайдаҚоркеңсесінекелмей-ақөзінеқажеттіқызметтерді ала алады. 2017 жылғы 1 шілдедегіжағдайбойынша 762,7 мыңадамүзінді-көшірменіэлектрондықмекенжайынаалады, ал шамамен 3,4 млн адамақпаратты сайт немесе «ENPF» ұялықосымшасыарқылыалумүмкіндігінеие.

Бұлреттеұялықосымша 850,3 мыңнанастамретжүктелген. Бұларданбасқатағымынадайсандардыкелтіругеболады: жылбасынанберіұялықосымшаарқылызейнетақышотыныңжай-күйітуралыүзінді-көшірме 1,7 миллионнанастамрет, ал Қордың веб-сайты арқылы 782,7 мыңнанастамретжүктелген. Салыстырыпқарайтынболсақ, өткенжылдыңалғашқыжартысындаҚордың «Интернет үзінді-көшірмебөлімі» арқылы 628,2 мыңүзінді-көшірмеберілген. Соныменқатар, үзінді-көшірменіэлектрондықүкімет порталы арқылыалуғаболады. Ағымдағыжылдыңалғашқыжартысында «Бірыңғайжинақтаушызейнетақықорыныңсалымшысықаражатыныңтүсуіжәнеқозғалысытуралыақпарат беру» қызметіEgov-тыңеңтанымал 5 қызметініңқатарынаенді. Бұлқызметтіадамдар 1 426 237 ретпайдаланған. Мұныңбарлығыкөңілқуантады. Демек, қазақстандықтарөздерініңзейнетақыжинақтарыныңжай-күйінбілгілерікеледіжәнедұрысақпараттыыңғайлыжолменҚордыңөзіненалуғаұмтылады. 2017 жылдыңсоңынадейін 1 миллионғажуықадамдыхабарландырутәсілініңэлектрондықформатынаауыстыружоспарланыпотыр.

Сондай-ақ, Қорсайтынжетілдірубойыншажұмыстаржалғасуда. Ондағымақсат: оны барыншакөрнектіжәнетүсініктіету. ҚазіргітаңдаҚорқызметінеқатыстыкөрсеткіштер диаграмма жәнекестетүріндекөрсетілген. Зейнетақыкалькуляторыныңинтерфейсіоңайлатылды. Жаңасервистеріскеқосылды. Олар – жаңалықтарға, ұялықосымшадағыпуш-хабарландыруларғажазылужәнеҚорқызметітуралықоғамдықпікірдібілужөніндесауалнамағақатысусервистері. Оданбасқа, enpf.kz сайты арқылыҚоғамдыққабылдаужәне «БЖЗҚ» АҚ Басқарматөрайымының блог-платформасыіскеқосылды.
 


 


Дата размещения: 16 Тамыз 2017 08:50 Дата редактирования: 07 Сәуір 2020 18:39
Эльдар Серікұлы Дүйсетаев Қарқаралы ауданының әкімі Выступления Официальный сайт Президента РК

Ауа райы

Каркаралинск, Казахстан

17°C пасмурно, Влажность 40%, Давление 705, ветер 13 м/с

Курсы валют

Каркаралинск, Казахстан

USD/KZT 439.01
EUR/KZT 474.61
RUB/KZT 5.75
Анонсы Архив
© 2013 -2018 ГУ «Аппарат акима Каркаралинского района»
Разработка и поддержка сайта:Интернет компания «Creatida»