Время

Уақыты:

  • ttt
  • ttt
ГлавнаяХалықпен жұмыс 2017 жылдыңбіріншіжартысындағы БЖЗҚ қызметқорытындысы

2017 жылдыңбіріншіжартысындағы БЖЗҚ қызметқорытындысы

2017 жылдың 1 шілдесіндегіжағдайғасәйкесзейнетақыжинағыныңжалпысомасы 7,14 трлн. теңгеніқұрады, бұлжылбасындағысомадан 450 млрд. теңгеге (немесе 6,3%-ға) көбірек. Бүкілзейнетақыжинағыныңбасымбөлігі, яғни 98,3%-ы міндеттізейнетақыжарнасыесебіненқұралды. Осы тұста 2017 жылдыңбіріншіжартысындағытүсімніңжалпысомасы 364,9 млрд. теңгеніқұрады. Алдыңғыжылғыкөрсеткішпенсалыстырарболсақ, өткенжылдың тура осындайкезеңіндезейнетақыжарнасы 221,8 млрд. теңгеніқұраған, яғнибұл сома 64,5%-ғаөсіпотыр.

2017 жылдың 6 айыішіндесалымшыларға (алушыларға) тиесілі 201,3 мыңжекезейнетақышоты (ЖЗШ) ашылды. Үстіміздегіжылдың 1 шілдесіндегіжағдайғасәйкесшарттардыңбарлығыбойыншаашылған ЖЗШ жалпы саны 10,07 млн. бірліктіқұрады.

БЖЗҚ-ның 2017 жылдың 6 айыішіндетөлегензейнетақытөлемдерініңсомасы 121,25 млрд. теңгеқұрады, өткенжылдың тура осындайкезеңіндебұл сома 96,59 млрд. болған, яғниөсім 25,5%-дықұрады. Осы бүкілсоманыңішіндегі 86,6 млрд. теңге (немесе 71,4%-ы) зейнетақыжасынажеткенкездетөленетінзейнетақыболса, 14,7 млрд. теңге (немесе 12,1%) сақтандыруұйымдарынааударылғанзейнетақыжинақтары, 9,7 млрд. теңге (немесе 8%) шетелгетұрақтытұруғакетугебайланыстыжасалғантөлемдер, 10,3 млрд. теңге (немесе 8,5%) басқа да біржолғытөлемдер (мұрагерлергежәнежерлеуүшін) болыптабылады.

2017 жылдыңбіріншіжартысындағы таза инвестициялықтабыссомасы 205,69 млрд. теңгеқұрады. Сөйтіп 2017 жылдың 1 қаңтарынанбастап 30 маусымыаралығындағыкезеңдесалымшылардың (алушылардың) шотынаүлестірілген БЖЗҚ зейнетақыактивтерініңтабыстылығыинфляцияның 3,7%-ғатеңдеңгейінде 3,01%-дықұрады. Үстіміздегіжылдың 1 тамызындағыжағдайғасәйкес БЖЗҚ зейнетақыактивтерініңтабыстылығы 4,3%-дықұрады, бұл инфляция деңгейінен 0,5%-ғажоғары (инфляция - 3,8%).

2017 жылдың 6 айыішінде БЖЗҚ-ныңжекеқызметкөрсетуорталықтарындабарлығы 3,4 млн-ғажуық операция жүргізілді, яғни БЖЗҚ кеңселеріндетұрғындарғаарнапкүніне 25 мыңғажуыққызмет (операция) көрсетіледі.

Сондай-ақ, Қорэлектрондыққызметтердідамытубағытындакеңіненқызметжүргізуде. Электрондыққызметтердіқолдануымүмкінтұлғалардың саны 3,4 млн-нанасыпкетті. 2017 жылдыңбіріншіжартысындаҚордың сайты жәнемобильдікқосымшасыарқылыэлектрондықкөшірменіалуқызметі 2,4 млн-нанастамретқолданылған, бұл 2016 жылдыңбіріншіжартысындағыкөрсеткіштен 3 есегежоғары.

2017 жылдың 1 шілдесіненбастапҚоржаңаэлектрондыққызметтердііскеқосты. БЖЗҚ кеңсесінебармастан, электрондықцифрлікқолтаңбакөмегіменҚорсайтындағыжеке кабинет арқылызейнетақытөлемдерінтағайындаужөніндеарыз беру, төлемдіжүргізужөніндежіберілгенарыздыңжай-күйінқадағалаунемесеміндеттізейнетақыжарналарынесепкеалуаясында ЖЗШ-н ашуғаарыз беру сындыжаңақызметтердіхалықкеңіненқолдануда. Мәселен, бірайдыңішіндеҚорсайтындағыбұлқызметтерді 33 салымшы (алушы) қолданыпүлгерді.

ҮстіміздегіжылдыңбасынанбастапҚорхалықарасындаақпараттық-түсіндірмежұмыстарынкүшейтуге, БЖЗҚ қызметінбарыншаайқынетугебағдаралыпотыр. Биылғыжылдыңалтыайыішіндекәсіпорындар мен ұйымдарда 6,6 мыңнан аса таныстырылымөткізіліп, бүкіл республика бойыншаоған 206,6 мыңнан аса адамқатысты. Соныменқатар, 2017 жылдың 1 шілдесіндегіжағдайғасәйкес БЖЗҚ жәнежетіоблыстыңәкімдіктеріарасындаЫнтымақтасужәнеөзараәрекеттесужөніндемеморандумғақолқойылып, 5,5 мыңнан аса адамқатысқанекіАшықесіккүніөткізілді.

2017 жылдыңбіріншіжартысындаҚордыңтәуекелдердібасқаружәнеішкібақылаусаласындағыбастықұжаттарыхалықаралықстандарттарталаптарынасәйкесқайтақаралып, бизнес-үрдістергебірізділікпенендірілуде. Сондай-ақ, Қор ISO 9001:2015 стандартыныңталаптарынасәйкесбинес-үрдістерінстандарттаужәнеоңтайландырубағытындабелсендіжұмысжүргізуде, осы стандартқасәйкескелетінінрастайтынсертификаттыкелесіжылдыңбіріншітоқсанындаалужоспарланыпотыр.

Соныменқатар, шығындардыоңтайландыружәнетиімділігітөмен, басымдыққаиеемесшығындардықысқартубағытында да жұмысжалғастырылуда. Үстіміздегіжылдыңбіріншіжартыжылдығындажүргізілгенжұмыснәтижесінде БЖЗҚ шығындары 2017 жылғаарнапбекітілгенбастапқыбюджеткеқарағанда 11,7 млрд. теңгеге (немесе 28%-ға) қысқартылды. БЖЗҚ барлық бизнес-үрдістергеталдаужүргізгенсоң, қайталанатынжәнетиімсізүрдістердіоңтайландырып, қысқартты. Сондай-ақ, ұйымдыққұрылымжәнееңбекақытөлеужүйесіқайтақарастырылды, бұлеңбекақынытөлеуаясындаосығандейінбекітілгеншығындарды 2,4 млрд. теңгеге (немесе 23%-ға) қысқартуғажағдайжасады.

Қор 2017 жылдыңсоңынадейінкәсіпорындар мен ұйымдарда 14 мыңнан аса таныстырылымды (осығандейінөткізілгеніс-шаралардықосқанда) өткізудіжоспарлапотыр, оған 350 мыңннан аса адамдықатыстырукөзделген. БЖЗҚ-ныңэлектрондықбайланысарналарыарқылыкөрсететінзейнетақықызметтеріаясындағыоперацияларүлесінжалпыоперацияларкөлемінен 47%-ғадейінжеткізужоспарланыпотыр.


 


Дата размещения: 16 Тамыз 2017 08:46 Дата редактирования: 24 Ақпан 2020 09:05
Эльдар Серікұлы Дүйсетаев Қарқаралы ауданының әкімі Выступления Официальный сайт Президента РК

Ауа райы

Каркаралинск, Казахстан

-9°C ясно, Влажность 82%, Давление 719, ветер 3 м/с

Курсы валют

Каркаралинск, Казахстан

USD/KZT 375.87
EUR/KZT 406.24
RUB/KZT 5.84
Анонсы Архив
© 2013 -2018 ГУ «Аппарат акима Каркаралинского района»
Разработка и поддержка сайта:Интернет компания «Creatida»